آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

 

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال  1392  ثبت اسناد واملاک گرگان باستناد ماده 12- قانون ثبت ومادتین 52 و 59 آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصیکه  در حوزه ثبتی شهرستان گرگان در سه ماهه دوم سال 92 از آنان پذیرش ثبت بعمل آمده و یا بدستور آراء صادره هیئت نظارت یا به اختیارات تفویضی میبایست تجدید آگهی شود بشرح ذیل آگهی میگردد.  

                                                                                            (بخش یک ثبت گرگان)

1-           2/452- اصلی آقای خداوردی خوجه فرزند تاشلی ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 64/119 مترمربع واقع در گرگان کوی دوشنبه ای

2-           255/1355- اصلی آقای قربانعلی قریب بلوک فرزند عبداله پنجدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 158 مترمربع واقع درگرگان

3-                     4105- اصلی آقایان سید محمد رسول میرکریمی و سید هاشم میرکریمی فرزندان سیدعبداله هریک نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ وآقای محمد تقی بی نیاز فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 50/121  مترمربع واقع در اراضی شهری گرگان

                                                                           (بخش دو ثبت گرگان ) .

4-           162/126-  اصلی آقای حسن محمدی فرزند حسین 3 سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ یکقطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت 19/273  مترمربع واقع در اراضی گلند

5-           163/126- اصلی آقای گل حسن رفیعی محمد آباد فرزند علی اکبر سه سهم از 14 سهم ششدانگ یکقطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 27/302  مترمربع واقع در اراضی گلند پلاک 126-  اصلی   

                                                      (بخش سه ثبت گرگان )

6-           3129/107- اصلی آقای حمیداله شاهینی فرزند اسداله دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت 60/310 مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه چاله باغ

7-           3662/107- اصلی آقای علی جعفر پور میرزینلی فرزند محمد اسمعیل نسبت به چهاردانگ مشاع از ششدانگ و آقا علیرضا یعقوبی مهر فرزند ابراهیم نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ اعیانی احداثی درعرصه ای موقوفه بمساحت 60/150  مترمربع واقع دراراضی مزرعه موقوفه چاله باغ

8-           3973/107-  اصلی آقای حکیم رستمی فر فرزند عباس دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت 01/165  مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق چاله باغ

9-           3974/107- اصلی آقای علیرضا زاهدی فرزند حاج محمد دودانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 63/141  مترمربع واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق چاله باغ

10-         3975/107-  اصلی آقای امید ایزدی فرزند محمد دودانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه  زمین که در آن احداث بنا شده است  بمساحت 68/105  مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق چاله باغ

11-         3976/107-  اصلی خانم ام لیلا حاجیلری قلی آباد فرزند حبیب اله دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت 22/90  مترمربع واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه چاله باغ

12-         3988/107-  اصلی آقای عباسعلی دشتیان فرزند حسین دودانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت 83/133 مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق چاله باغ

13-         3989/107- اصلی اقای رستمعلی یامی فرزند رمضانعلی دودانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکقطعه زمین بمساحت 26/96  مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه چاله باغ

14-         3990/107- اصلی آقای داود رحمتی فرزند رمضان دودانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعیان یکباب ساختمان بمساحت 82/100 مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق چاله باغ.

15-         3991/107-  اصلی آقای حسین مهری فرزند رمضانعلی دودانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت 43/96  مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق چاله باغ

16-         3992/107- اصلی آقای رسول عقیلی فرزند آقاجان ششدانگ اعیانی احداثی در قطعه زمین محصور موقوفه بمساحت 33/306 مترمربع واقع دراراضی موقوفه محمد صادق چاله باغ

17-         3993/107-  اصلی آقای حسین مهری فرزند رمضانعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 10/117  مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه چاله باغ

18-         3994/107- اصلی آقای مهدی فولاد شکن فرزند علی دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 43/192  مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق چاله باغ

19-         4013/107-  اصلی آقای علی مهری فرزند حسن و خانم رقیه مهری فرزند تقی هریک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین محصور با بنای احداثی در عرصه ای موقوفه بمساحت 55/244  مترمربع واقع دراراضی مزرعه موقوفه محمد صادق چاله باغ

20-         4014/107- اصلی آقای حسن مهری فرزند محمد علی دودانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت 93/89  مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق چاله باغ

21-         4015/107-  اصلی آقای بهزاد وکیلی فرزند بایرام محمد دودانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت 13/249  مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه محمد صادق چاله باغ

22-         4017/107- اصلی آقای محمود رحمیان فرزند برات اله و آقای حاج علی صفری دلبری فرزند فرج اله ( بطورمساوی) دودانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین که درآن احداث بنا شده است بمساحت 20/219 مترمربع واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه چاله باغ

23-         4018/107- اصلی آقای یوسف عامری فرزند حسین دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت 36/142 مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه چاله باغ

24-         4019/107- اصلی آقای تقی نظرعباسی فرزند سیف اله ششدانگ اعیانی احداثی با محوطه محصور آن در عرصه ای موقوفه بمساحت 42/350 مترمربع واقع دراراضی موقوفه محمد صادق چاله باغ

25-         4020/107-  اصلی آقای محمد تقی اتراچالی فرزند محمد دودانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 09/242  مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه چاله باغ

26-         4021/107-  اصلی آقای محمد تقی اتراچالی فرزند محمد دودانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت 375 مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه چاله باغ

27-         4022/107- اصلی آقای قاسم اذر پور فرزند رمضان دودانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین که در آن احداث بنا شده است بمساحت 38/192 مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه چاله باغ

28-         4023/107 اصلی آقای قاسم آذرپورفرزند رمضان دودانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت 88/189  مترمربع واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه چاله باغ

29-          4024/107- اصلی آقای محمدرضا فرحناکی فرزند ایرج دودانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 185 مترمربع واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه چاله باغ

30-                 4025/107-  اصلی آقای علی قزی فرزند یحیی دودانگ مشاع ازششدانگ یکقطعه زمین که دران احداث بنا شده است بمساحت 98/93 مترمربع واقع دراراضی خارج از مزرعه موقوفه چاله باغ

آگهی های نوبتی و تحدید حدود جهت اطلاع عموم آگهی میگردد تاهرگاه شخص یا اشخاصی نسبت به پلاک های بالا اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار نوبت اول بمدت ( 90 روز) مطابق ماده 16- قانون ثبت ودرخصوص آگهی تحدید حدود کسانیکه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی معترضند ظرف مدت یکماه ( 30 روز) از تاریخ انتشار مطابق ماد ه 56 آیینامه  اعتراض خودرا کتباً به این اداره تسلیم و برابر تبصره 2 ماده واحده معترض میبایستی ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض بمرجع ثبتی دادخواست بمرجع ذیصلاح قضایی اقدام و گواهی مبنی بر تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نماید درغیر اینصورت عملیات ثبتی ادامه خواهد یافت.                                                                        

                                                                                             

تاریخ انتشار نوبت اول : 1/8/92                  

تاریخ انتشار نوبت دوم: 2/9/92

                                                                                                                           علی برقی

                                                                                                                                   رئیس اداره ثبت اسناد واملاک گرگان

جستجو